Program Kegiatan

PONDOK PESANTREN MUHAMMADIYAH AL MURTADLO

Pondok pesantren Al Murtadlo memiliki beberapa program kegiatan yang mencakup program jangka pendek, menengah dan program jangka panjang.

Program Jangka Pendek

 1. Menyelenggarakan atau memberikan pendidikan formal/non formal untuk para santri
 2. Menyusun jadwal dan kurikulum pendidikan Pondok Pesantren
 3. Membangun Asrama maupun gedung untuk pendidikan Pondok Pesantren
 4. Melengkapi dan mengadakan perangkat Pembelajaran Pondok Pesantren
 5. Membina dan mendidik para santri dengan pendidikan Al-Islam, dan kepribadian yang mulia serta mental yang kuat.
 6. Menghidupkan kajian-kajian
 7. Mencari/menambah ustadz/ah

Program Jangka Menengah

 1. Melaksanakan dan meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran Pondok Pesantren.
 2. Melengkapi atau mengadakan sarana prasarana kegiatan Pondok Pesantren.
 3. Mengadakan program sekolah da’i.
 4. Menyelenggarakan Madrasah Diniyah.

Program Jangka Panjang

 1. Menyelenggarakan pendidikan formal dalam Pondok Pesantren tingkat Madrasah Tsanawiyah maupun Aliyah.
 2. Mendirikan unit usaha mandiri Pondok
 3. Melakukan pembinaan menuju pembentukan generasi Islam yang betul-betul menjalankan ajaran Islam sebenar-benarnya serta mampu mendakwahkannya dengan berpegang teguh pada Al-Qur’an dan As-Sunnah.